Referat fra generalforsamlingen 30. januar 2018

Generalforsamling i Børkop Lokalråd i Kulturhuset Markant
Tirsdag den 30. januar 2017 kl. 19.00 – 20.00

Til stede:
Vibeke Hegelund, Mette Lauritzen, Ella Porskær Grønkjær, Jesper Barslund, Charlotte Munk, Inger Gade Nielsen, Bjarne Andersen, Kent Skov, Inge Klein, Ruth Carlsen og Kasper VIssing

Dagsorden:
1) Velkomst
2) Valg af dirigent
3) Lokalrådets beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af regnskabet
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af to suppleanter
8) Valg af revisor
9) Vlag af revisorsuppleant
10) Eventuelt

Punkt Beslutningsreferat
1 Velkomst ved formand Inge Klein.

2 Jesper Barslund blev foreslået og valgt som dirigent.

3 Formanden, Inge Klein,  gennemgik bestyrelsens beretning for 2017.
Formandens beretning blev godkendt.

4 Kasserer Vibeke Hegelund gennemgik regnskabet, der gav et ordinær overskud på 4.634,90 kr. og et samlet overskud inkl. Ekstraordinære indtægter på 36.053,50.
Regnskabet blev godkendt.

5 Ingen Indkomne forslag.

6 Formanden Inge Klein og sekretær Kasper Vissing var på valg. Begge var villige til genvalg. Bestyrelsesmedlem Jesper Barslund, fratræder et år før tid, da han flytter fra byen.  Inge Klein, Kasper Vissing & nyt bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen blev enstemmigt valgt.

7 Som suppleanter blev Kent Skov genvalgt som 1. suppleant og Mette Lauritzen som 2. suppleant.

8 Bjarne Brogaard blev genvalgt som revisor.

9 Ella Porskær Grønkjær blev valgt som revisorsuppleant.

10
Eventuelt.  Intet.

Ref. Kasper Vissing

Jesper Barslund, dirigent