Referat fra generalforsamling 27. januar 2015

Referat af generalforsamling i Børkop Lokalråd

i Kulturhuset

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 – 21.00.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Lokalrådets beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af 2 suppleanter

7) Valg af revisor

8) Valg af revisorsuppleant

9) Eventuelt

Punkt   Beslutningsreferat:
1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Morten Kristensen som dirigent.Der var ikke yderligere forslagMorten Kristensen blev valgt som dirigent.

Morten Kristensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2) Lokalrådets beretning Andreas aflagde lokalrådets beretning.Derefter var der en generel snak om følgende punkter.

–       Skaterbane og de ungehus:

Generalforsamlingen gav udtryk for et ønske om, at aktiviteter for de unge økonomisk blev indstillet og prioriteret som en helhed til det kommende kommunale budget 2016.

–       Multihus –

–       Hunde-skov

–       Elevatorer på Børkop Station

–       De 3 borgermøder den 17/11, 3/12 og 14/1

Generalforsamlingen gav udtryk for utilfredsstillende forløb af den afsluttende mødeaften den 14. januar. Bestyrelsen var enig i, at der ikke var nok fokus på iværksættelsen af de mange frembragte ideer og beklagede dette.

Efter disse drøftelser blev lokalrådets beretning godkendt.

3) Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab Regnskabet blev fremlagt af Andreas, da Vibeke ikke var til stede.Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag Ingen
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlem-mer Mikkel, Vibeke og Steen var på valg og var alle villige til at genopstille.Da Vibeke ikke var til stede, konstaterede dirigenten, at han havde skriftlig fuldmagt fra Vibeke

Der var ikke andre forslag.

Mikkel, Vibeke og Steen blev valgt for 2 år.

6) Valg af 2 suppleanter Rene og Ken var på valg.Rene var villig til genvalg mens Ken ikke ønskede at fortsætte.Yderligere forslag: Dorte Christiansen

Da Dorte ikke var til stede, konstaterede dirigenten, at han havde skriftlig fuldmagt fra Dorte.

Rene og Dorte blev valgt for en 1 årig periode

7) Valg af revisor Bjarne Brogaard var villig til genvalgDa Bjarne ikke var til stede konstaterede dirigenten, at han havde skriftlig fuldmagt fra BjarneIngen yderligere forslag

Bjarne Brogaard blev valgt for en 1 årig periode

8) Valg af revisorsuppleant Carsten Ørum var villig til genvalgDa Carsten ikke var til stede, konstaterede dirigenten, at han havde skriftlig fuldmagt fra Carsten.
9) Evt. Det blev diskuteret, hvordan lokalrådet kommer rundt til alle borgere i Børkop lokalområde. Dette drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.Samtidig blev generalforsamlingens deltagere inviteret til at følge lokalrådets møder og kommunikation på lige fod som suppleanterne. Det vil styrke lokalrådet, at få flere hænder ind over.

Dirigent Morten Kristensen

Ref:  Ditte Lyng Smedegaard