Referat fra bestyrelsesmøde – 6. januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Børkop Lokalråd i Kulturhuset
Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 20.00 – 22.00.
Dagsorden:
1) Godkendelse af de sidste 2 referater. 2 minutter
2) Formandens 10 minutter
– ny journalist for VAF i 2015: Lea Laursen Pasgaard
– intern kommunikation. 3 minutter
3) Spørgsmål og kommentarer til de udfyldte statusrapporter incl beretning fra Brejning lokalråd
Datoer i 2015 30 minutter
4) Opfølgning og indsatser for de unges Børkop
Jvf vedhæftede bilag fra mødet på Englystskolen den 3. december 2014 10 minutter
5) Borgermøde den 14. januar 2015 kl. 19,30
Indsatsområder 2015 og 2016
Vedhæftet bilag med forslag fra foreningsmødet den 30 minutter
6) Formandens beretning for 2014
Fremsendes senest søndag den 4. januar 2015. 10 minutter
7) Økonomi
Godkendelse af budget til PR materialer (Mikkel) vedhæftes
Regnskab for 2014 til godkendelse 20 minutter
8) generalforsamlingen den 27. januar 2015 kl. 19,00
På valg: Steen Petersen, Mikkel Lind Gerald, Vibeke Hegelund – villig til genvalg
+ Rene Hansen villig til genvalg og Ken Burgaard ønsker ikke genvalg
Revisor: Bjarne Brogaard (villig til genvalg)
Revisorsuppleant Carsten Ørum (villig til genvalg)
annonce i Trekanten den 6. januar 2014 (14 dages varsel)
Indkomne forslag senest den 20. januar 2014
dirigent: Morten Kristensen 10 minutter
9) Eventuelt 5 minutter
Punk
t
Beslutningsreferat:
1)
Underskrift af de to
sidste referater
Ok.
2)
Formandens ti min.
Ny kontakt på VAF. Lea Laursen Pasgaard. Andreas har introduceret
hende til Børkop og Børkop lokalråd.
Hun kommer den 14/1 til idemøde.
Vi fortsætter med mails. Kombineres evt. med dropbox.
3)
Status rapport.
Der er kommet kontakt til DSB Ejendomme. De vil godt leje bygningen
ud. Ca. 300 kr./m2.
Hensigten med bygningen er på sigt, at den skal rages ned. Derfor
skal en evt. lejer kunne rykke hurtigt ud.
Der er planlagt et møde mellem Vejle kommune og DSB/Bane
Danmark ang fremtiden for Børkop station. Andreas har bedt om at
blive opdateret.
Læskur på perron 2 afvises af DSB, da perronen er for smal.
Der arbejdes videre med en løsning.
Elevatorovergangen er mulig for 1,2 mill. Der er positiv stemning i
kommunen for at finde en løsning.
Elevatorerne skal kunne rumme dobbelt-barnevogn og
handicapscooter.
Vi forsøger at få elevatorløsningen på 2016 budgettet.
Kan vi evt gå sammen med handelsstandsforeningen om et borgerrettet
projekt.
Forslag til handelsstandforeningen. Kan Rema uddele en ”kupon” til
en ”Børnepose” hos nogle af de andre butikker. Dette kunne trække
nogle kunder ned i centeret.
Kunne genbrugsbutikken i Brejning have mulighed for at åbne en filial
i Børkop?
Vores hjemmeside – vi afventer vejle kommune ang. domænenavn.
Når vi får svar er vi klar til at gå i gang.
Ideer til hjemmesiden bedes sendes på mail til Ken.
Der er en der er interesseret i at være med på projektet omkring
Skansebakken. Han kommer også den 14/1.
Den 26/2 kl. 19.00 er der borgermøde på Skansebakken med
Spinderihallerne.
Vi skal bidrage med at få interesserede personer/evt. brugere, til at
komme til mødet.
VAF skal informeres. Lea vil gerne lave en ”serie” omkring
Skansebakken.
Der laves en forventning til huslejeniveau inden mødet.
Inviter Ricky Tolstrup Jørgensen.
Per er også interesseret i at være med i projektet omkring
skansebakken.
Brejning lokalråds beretning.
Der køres på lavt blus grundet situationen.
Der er generalforsamling i Brejning ultimo februar.
4)
De unges Børkop
Skaterklubben er indkaldt til et møde med økonomi-udvalget ang.
deres projekt. Mødedato er ikke fastsat endnu.
De unge kommer også med til mødet den 14/1.
5)
Borgermødet 14/1
Thyge Mortensen kommer som ”projektleder” til aftenen.
Andreas byder velkommen og præsenterer lokalrådet og hvad vi står
for.
Processen bliver at få folk selv til at melde ideer og engagement på
banen. Der skal være en kontaktperson pr gruppe til lokalrådet.
Thyge Mortensens erfaring er, at grupperne skal arbejde selvstændigt,
og lokalrådet skal ikke blande sig, blot følge op.
Der skal holdes et opfølgnings/status møde inden sommerferien.
Andreas spørger Bent (fotograf) om han vil komme og tage nogle
billeder til os, som vi kan bruge til FB, hjemmeside mm.
Kan en af Vibekes kunstnere lave et billede over aftenen.
6)
Formandens beretning
Rigtig god beretning.
7)
Økonomi
Økonomi.
Budget til 2015. Tryksager. Vi vælger Mikkels tilbud.
8)
Generalforsamling
Vores revisor Bjarne vil gerne fortsætte
Carten vil gerne fortsætte som revisorsuppleant.
Morten er dirigent på aftenen.
9)
Evt.
Ref: Ditte Lyng Smedegaard