Lokalplan nr. 1300 – boligområde øst for Pjedstedvej tillæg til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Posted on

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 for et boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop

Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 27.4.2020
Lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40
Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop
Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.
Byrådet har d. 22.4.2020 vedtaget lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
Formålet med lokalplanen er, er at udlægge et boligområde til lav boligbebyggelse med grønne kiler, der giver luft og adgang til de naturmæssige værdier inden for lokalplanområdet. Området ønskes primært udstykket til åben-lav parceller, samt med mulighed for, i et mindre område, at opføre tæt-lav boliger.
Lokalplan og tillæg er vedtaget med følgende ændringer i forhold til forslaget:
 Der tilføjes et afsnit i lokalplan og kommuneplantillæg, hvor der redegøres for hvorfor der godt kan bygges indenfor de potentielle økologiske forbindelser, og at der udlægges nye områder til økologiske forbindelser i forbindelse med næste kommuneplanrevision.
 For at undgå at fjerne træer i det sammenhængende skovbælte ved vejen ind til den nordligste boligvej i delområde 3 fjernes et par grunde, og vejforløbet ændres i bebyggelsesplanen.
 Det tilføjes, at det andet dige langs et matrikelskel i den vestlige tredjedel af lokalplanområdet, som i dag ikke er beskyttet, delvist beskyttes i det omfang, det er muligt jf. bebyggelsesplanen.
 Angivelse af klimabassin på kortbilag 3a og 3b flyttes nogle få meter, så det kommer min. 20 meter væk fra olieledningen.
 Teknisk rettelse: Kortbilag 3b ændres, så den har samme lokalplangrænse som kortbilag 3a.
Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.
Lokalplanen er bindende
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 27.4.2020 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.
Undtagelse fra områdeklassificering
Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering